<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2041242488890113341\x26blogName\x3d!+%E2%99%A5+McflurryNA+%E2%99%A5+!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/\x26vt\x3d3859585049470526417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I ♥ YouTweet me

Help me ! :'/
Sunday, December 18, 2011 // 11:52 PM // 4 cherry

Tumblr_lv7u0awmjf1qgqv8wo1_500_large

Assalamualaikum :'> awak-2 sekalian ,nak update ,taktahu nak update apa T.T Ni pun update nak minta tolong sikit je.sikittttttttt je ,tak banyak puns :) Tolong ,dapat pahala.okayy ,just like fanpage baru saya je bawah ni ,klik LIKE tu je ,then selesai ^^ Thankyou pada siapa yang likee tuhh <3« OLD // NEW »